Mały Łasak „Memoriał Henryka Łasaka”

Mały Łasak „Memoriał Henryka Łasaka”

Już w najbliższy piątek (7 sierpnia 2015) zapraszamy na zawody rowerowe z cyklu

Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka” wstęp wolny

Oczywiście organizuje UKS „Jasień” Sucha Beskidzka

Serdecznie Zapraszamy

 

REGULAMIN    

PLAKAT - Maly Lasak krzywe 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN    

MAŁY WYŚCIG

„Memoriał Henryka Łasaka”

Sucha Beskidzka, 07.08.2015 r.

 

 1. CELE:

– Propagowanie kolarstwa górskiego jako zdrowego trybu życia

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa
 • Zagospodarowanie czasu wolnego
 1. ORGANIZATORZY:
 • DUO CIRCULI sp.z o.o.
 • „UKS JASIEŃ” Sucha Beskidzka
 1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU.

7 sierpień 2015 r., rozpoczęcie o godz. 16:00

Start i meta: Stadion Sportowy MKS „Babia Góra” w Suchej  Beskidzkiej.

Zapisy od godziny 15:30 przed startem

 1. PROGRAM RAJDU.

Program rajdu obejmuje następujące konkurencje:

I   Wyścig rowerowy dla dziewcząt do 6 lat -100 m

II   Wyścig rowerowy dla chłopców do 6 lat -100 m

III  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 7-8 lat – 400 m

IV  Wyścig rowerowy dla chłopców 7-8 lat – 400 m

V  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 9-10 lat – 600 m
VI  Wyścig rowerowy dla chłopców 9-10 lat – 1000 m

VII  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 11-12 lat – 1000 m

VIII  Wyścig rowerowy dla chłopców 11-12 lat -1500 m

IX   Wyścig rowerowy dla dziewcząt 13-15 lat – 1500m

X   Wyścig rowerowy dla chłopców 13-15 lat – 2000m

XI  Wyścig rowerowy dla dziewcząt 16-17 lat -2000m

XI I Wyścig rowerowy dla chłopców 16-17 lat – 3000m

XIII Wyścig rowerowy dla kobiet 18-34 lat – 2000 m

XIV Wyścig rowerowy dla mężczyzn 18-34 lat – 3000m

XV Wyścig rowerowy dla kobiet powyżej  35lat – 2000m

XVI Wyścig rowerowy dla mężczyzn  powyżej 35lat  -3000m

 

 

 1. UCZESTNICTWO.
 2. O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje
  rok urodzenia.
 3. W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci poniżej 9 lat po spełnieniu następujących wymogów:

 

 • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;

–  posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku
ochronnego;

 • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu
 1. c) W wyścigach rowerów górskich może brać udział każda osoba powyżej 10 roku życia po spełnieniu następujących wymogów:
 • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;

–  posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku
ochronnego;

 • posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna);
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu
 1. ZASADY ZGŁASZANIA

 

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Komisje  Sędziowskie w dniu rajdu do 30 minut przed startem . Uczestnicy rajdu przyjeżdżają na własny koszt.

 

 1. OCENA RAJDU
 2. a) Ocenę rajdu przeprowadza się wyłącznie w klasyfikacji  indywidualnej  z podzia­łem na płeć uczestników .
 3. b) Wyścigi będą przeprowadzone „seriami na czas”;
 4. c) Przy uzyskaniu identycznego czasu przez dwóch lub więcej uczestników o wyższej lokacie decyduje wcześniejsza seria startu.

W przypadku udziału mniej niż 10 osób w danej grupie  organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup w kate­gorii wiekowej lub odwołania wyścigu danej grupy.

 1. NAGRODY

Fundatorami nagród są organizatorzy rajdu oraz zaintere­sowane problematyką Rajdów rowerowych instytucje i spon­sorzy. Przewiduje się następujące nagrody:

 1. puchar za najlepszy start we wszystkich kategoriach wiekowych;
 2. nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 osób w każdej kategorii wiekowej
 3. dyplomy dla pierwszych 6 osób w każdej kategorii wiekowej
 4. ZADANIA UCZESTNIKÓW.
 5. Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.
 6. Uczestnikom rajdu zabrania się:

 

–  wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników   nie biorących udziału w danej konkurencji;

–  skracania trasy.

 

 1. c) Stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących raj dem i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie.
 2. d) Nieprzestrzeganie   w/w  ustaleń  będzie   równoznaczne  z dyskwalifikacją uczestnika.

 

 1. KOMISJA SĘDZIOWSKA.
 2. Kierownictwo   Rajdu   powołuje   Komisję Sędziowską  w skład której wchodzą: sędzia główny, sędzia technicz­ny, sędzia startowy, sędzia mierzący czas, sekretarz.
 3. Sędzia   Główny  przed   rozpoczęciem   rajdu   zapoznaje  uczestników z regulaminem.
 4. Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawomocne po upływie 30 minut od ich ogłoszenia.
 5. Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyników danego wyścigu może być zgłoszony protest.

ę) Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpa­trzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest osta­teczny i nie podlega dalszym odwołaniom.

 1. f) Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi pro­tokoły, które są załącznikami do komunikatu z przebiegu rajdu.
 2. USTALENIA KOŃCOWE.
 3. W razie złych warunków atmosferycznych Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami może podjąć decyzję
  o zmianie tras lub odwołanie rajdu.
 4. b) Każdy uczestnik rajdu bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 5. c) Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników, zalecają ubezpieczenie się od nieszczęśliwych wypadków.
 6. d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zagubiony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie rajdu.
 7. e) W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnione jest wyłącznie Kierownictwo Rajdu.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 502 712 330

 

Regulamin obowiązuje od 30.07.2015 r.

 

 

ORGANIZATORZY

 

Komentowanie jest wyłączone